Hakka liidu liikmeks

Liikmelisusega seonduv

EJL-i LIIKMESKOND

 • EJL-i liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes tunnistavad EJL eesmärke ja täidavad EJL-i põhikirja, osalevad aktiivselt liidu tegevuses ning tasuvad ühekordse sisseastumismaksu (500 eurot) ja regulaarset liikmemaksu (aastamaks 150 eurot). Üksikisikud saavad kuuluda liitu ainult ülalnimetatud juriidiliste isikute kaudu. EJL-i toetajaliikmeteks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa liidu eesmärkide elluviimisele.
 • EJL-i liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus mille kohta juhatus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja liikmete ning toetajaliikmete igaaastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja kinnitab EJL-i üldkoosolek. EJL-i juhatuselt negatiivse otsuse saamise korral võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse aukohtu koosolekul, aukohtu negatiivse otsuse korral EJL-i üldkoosolekul.
 • EJL-i liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda. Juriidilisest isikust liikme likvideerimise korral teavitab liige kirjalikult liitu ja tema liikmelisus liidus lõpeb. Liikmelisus säilib liikme ümberkujundamisel seaduses sätestatud viisil ja juhtudel, kui säilib ümberkujundatava liikme äriregistri kood.
 • EJL-i liikmel on õigus avalduse alusel liidust välja astuda. Liikmelisus lõpeb peale 30 päevase etteteatamistähtaja möödumist.
 • EJL-i liikme võib liidust välja arvata juhatuse poolt kinnitatud aukohtu otsusega, kui liidu liige
 1. ei täida põhikirja sätteid;
 2. on liitu diskrediteerinud või materiaalselt kahjustanud;
 3. jätab süstemaatiliselt täitmata liidu põhikirjaliste organite poolt nende pädevuse piires kehtestatud aktide nõuded;
 4. on jätnud tasumata EJL-i jooksva aasta liikmemaksu;
 5. liikme väljaarvamiseks on vastu võetud aukohtu otsus muul alusel.

Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist korralisel üldkoosolekul.
Kuni eelpoolnimetatud otsuse ümbervaatamiseni on liikme liikmelisus peatatud.
Liikmelisuse peatamine ei vabasta liikmemaksu tasumisest. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata. Juriidilistel isikutel, kelle liikmelisus liidus on lõppenud, ei ole õigusi liidu varale.

EJL-i liikmetel on õigus:

 1. osaleda ja/või olla esindatud liidu kõigil üritustel ning tegevuses;
 2.  kasutada liidu loodud sportimisvõimalusi vastavalt liidus kehtestatud korrale;
 3. osaleda oma esindajate kaudu hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud liidu juht-, kontroll- ning teistesse põhikirjalistesse organitesse,
 4. esindada liitu selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
 5. esitada arupärimisi ja ettepanekuid ning saada teda huvitavat informatsiooni liidu ja selle põhikirjaliste organite tegevuse kohta;
 6.  esitada liidu juhtorganitele taotlusi materiaalse ja/või moraalse toetuse saamiseks;
 7. saada regulaarset ülevaadet juhatuse tegevusest; liidust välja astuda;

EJL-i liikmed on kohustatud:

 1. järgima ja täitma liidu põhikirja ning EJL-i organite või juhtide poolt oma pädevuse piires vastu võetud akte ja otsuseid;
 2. arendama ja harrastama jalgrattasporti;
 3. osalema oma esindajatega korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning põhikirjalistesse organitesse kuulumisel nende töös;
 4. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu; kasutama heaperemehelikult ning säästlikult liidu vara;
 5. hoidma ja kaitsma liidu head nime, seisma liidu eesmärkide ja põhimõtete eest.

Kuidas saada liikmeks?

Liikmeks astuda soovijal tuleb täita ankeet SIIN.

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X