Teated

September 15, 2020
EJL-logo-1280x544.jpg

2min23

Eesti Jalgratturite Liidu Kutsekomisjon kuulutab välja jalgrattatreeneri EKR 3-6 taseme kutsekvalifikatsiooni taotlemise ja taastaotlemise eksamid.

Eksam toimub 26. oktoobril 2020, kell 11.00 Tallinnas, Tondi 84/2, Audentese Spordikeskus, II korrusel.

 

Dokumendid kvalifikatsiooni taotlemiseks palume esitada: https://www.spordiregister.ee/admin/.
Dokumentide esitamiseks vastav juhend on peale sisselogimist nähtav lehe all osas.
Dokumentide esitamise lõpptähtaeg  eksamile on 05.10.2020 

TREENERIKUTSE ESMAKORDNE – JA KUTSETASEME TÕSTMISE TAOTLEMINE

Dokumentide loetelu:

 1. isikut tõendava dokumendi koopia
 2. haridust tõendava dokumendi koopia(d)
 3. taseme- ja täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopia(d)
 4. vormikohane tööalane CV
 5. kutseomistamise tasu maksmist kinnitav dokument

 

TREENERIKUTSE TAASTAOTLEMINE

Dokumentide loetelu:

 1. täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopia(d)
 2. vormikohane tööalane CV
 3. kutseomistamise tasu maksmist kinnitav dokument
 4. isikut tõendava dokumendi ja haridust tõendava dokumendi koopia(d) (lisada juhul, kui andmed on muutunud)

Dokumentide õigsuse eest vastutab esitaja.

Kutseomistamise tasu tasuda: Eesti Jalgratturite Liit, SEB pank: EE821010052030739004. Selgitusse märkida: Treener + tase; ees- ja perenimi.

Kutseeksami tasu määrad: Abitreener EKR 3 (varasem I tase) – 40€
Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) – 47€
Treener EKR 5 (varasem III tase) – 56 eurot
Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) – 72 eurot

Lisa info: https://www.ejl.ee/organisatsioon/treenerikutse/treenerikutse-dokumendid/.

 

Eesti Jalgratturite Liidu kutsekomisjon

Urmas Karlson ejl@ejl.ee ; 6031545; 5024403


September 10, 2020
pilt.png

9min24

Uue kooliaasta ning treeninghooaja alguses tuletame meelde, kuidas spordiorganisatsioon, organisatsiooni juhid ning enda töös lastega kokku puutuvad spetsialistid spordivaldkonnas aeg-ajalt esile kerkivate noorte ja laste väärkohtlemise juhtumitel reageerima peaksid. Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis ütleb, et spordiorganisatsioon järgib rahvusvaheliselt ja siseriiklikult tunnustatud eetilise käitumise põhimõtteid ja reegleid. Treenerite eetikakoodeksi järgi peab treener austama kõigi treenitavate eneseväärikust, tunnustama igaühe panust ning õigust olla sõnaliselt, füüsiliselt ja seksuaalselt ahistamata ning ära kasutamata.Turvaline sport tähendab sellist sportlikku keskkonda, mida iseloomustavad lugupidamine, õiglus ja igasuguse tahtliku vägivalla puudumine sportlaste suhtes.

Usume ja loodame, et sport on kõigi laste, noorte, vanemate, treenerite, kohtunike jt seotud inimeste jaoks rõõmutoov. Tahame laste ja noorte arengut ja heaolu kahjustavaid vaimse, füüsilise, seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid ennetada. Ometi, kui midagi sellist juhtub, on täiskasvanute vastutus ning kohustus reageerida viisil, mis kannatanu ning seotud osapoolte jaoks tekitatud kahjusid vähendab, aitab turvatunnet taastada ning ei taasohvrista neid, kelle jaoks juhtunust rääkimine peab tähendama olukorrast väljapääsu ning väärkohtlemise lõppemist.

• Küllalt sageli kujuneb väärkäitumine aegamisi, selleks sobivat teed rajades, kannatanut mõjutades – see on teadlik vägivalla kasutamine, ka sõnaline, vaimne, psühholoogiline.
• See on võimalik, kui kõrvalseisjad ning märkajad ei sekku, ei reageeri, ei peegelda toimepanijale, et tema käitumine on sobimatu.
• Kannatanule annab sobimatule käitumisele mitte reageerimine sõnumi, et see käitumine kiidetakse heaks teiste täiskasvanute (treenerid, lapsevanemad) või ka laste/noorte (trennikaaslased) poolt. See annab sõnumi, et ta ei ole rohkemat väärt, või suunab ohvrikslangemist enda jaoks ratsionaalselt põhjendama.

Esimesed sammud tegutsemiseks, kui märkad väärkohtlemist

• Laps ei pruugi väärkohtlemisest esialgu aru saada ning hiljem ei oska või julge ta alati sellest rääkida. Väärkohtlemise juhtumite (vt „Väärkohtlemise ennetamine spordis. Käsiraamat“ (2019)) ja kahtluse korral on lastekaitseseadusest tulenevalt kohustus teavitada hädaohus lapsest (alla 18-aastane) hädaabinumbril 112, abivajavast lapsest 116 111 (lisainfo www.lasteabi.ee) või lastekaitsetöötajat.
• Kõige olulisem on hetk, kui laps proovib rääkida, et temaga on midagi juhtunud.
• Kui näed, et lapsel on mure, julgusta teda rääkima juhtunust oma sõnadega.
• Kuula last tähelepanelikult. Tunnusta teda loo rääkimise eest.
• Ütle lapsele, et ta pole juhtunus süüdi.
• Usu last. Sageli võib lapse väärkohtleja olla talle tuttav inimene, pereliige, naaber või sõber. Laps ei pruugi alati aru saada, et ta oli ahistamise või kiusamise ohver.
• Ära sea lapse ütlusi kahtluse alla: see võib takistada last tõeseid ütlusi andmast, pannes ta arvama, et keegi teda nagunii ei usu.
• Väldi toimepanija halvustamisest lapse ees – see võib olla isik, kellest ohver tõeliselt hoolib. Kuigi väärkohtlemine tuleb hukka mõista, võib lapse ees tema lähedase halvustamine väärkohtlemise mõju veelgi süvendada.
• Lastele tuleb teada anda, et sõbra väärkohtlemisest rääkimine ei too talle kaasa kiusu ega stigmatiseerimist (nt kõrvalejäämine võistlustelt, suhtumise muutus treenerite poolt jms).
• Pöördu vajalike inimeste poole, et laps kiirelt abi saaks! Helista hädaabinumbril 112, teata kohalikule omavalitsuse lastekaitsetöötajale või pea nõu helistades 116 111.
September 2020

Spordiorganisatsiooni tegevused, kui väärkohtlemine on aset leidnud

• Ole teadlik, et lapse ütlustes kahtleva või süüdistava käitumise ning hoiakutega võid põhjustada teisest ohvristumist kannatanule ning tema perele, samuti kannatanu trennikaaslastele. Lähtu teadmisest, et laste väärkohtlemine on lapse füüsilist ja psüühilist heaolu alandav käitumine, mis seab ohtu tema arengu ja tervisliku seisundi.
• Kaasa vajadusel lastekaitsespetsialiste või ohvriabi (kriisiabitelefon 116 006).
• Paku tuge teistele organisatsiooni lastele ja noortele ning lapsevanematele, kes võivad juhtunust mõjutatud olla ning vajavad võimalust olla ärakuulatud, saada psühholoogilist nõustamist ning teadmisi väärkohtlemise mehhanismide kohta.
• Paku organisatsiooniga seotud toimepanijale võimalust enda seisukohta jagada ning olla ära kuulatud (juhtkonna poolt). Jaga infot abivõimaluste kohta vägivaldse käitumise ennetamiseks ning võimalike seksuaalkäitumise probleemide korral abi küsimiseks.
• Taga kõigi organisatsiooniga seotud inimeste – nii laste kui täiskasvanute – turvalisus. Korralda töö nii, et väärkohtlemises kahtlustatav ei seaks ohtu laste ja noorte turvalisust. Vastavad reeglid on organisatsioonis kokkulepitud ning kõigile eelnevalt teada.
• Võimaliku väärkohtlemise toimepanija töölt eemaloleku põhjendamisel ole diskreetne, sest nii kaitsed ohvrite privaatsust. Eemaloleku põhjendamisel võid viidata isiku ajutisele või alalisele piirangule (sh LasteKS § 20 tulenevale keelule) organisatsioonis töötada.

Mida saad teha väärkohtlemise ennetamiseks spordis?
• Koosta asutusepõhised käitumisjuhised väärkohtlemise juhtumi korral käitumiseks, aruta need läbi ning tutvusta kõigile töötajatele.
o Sõnasta sportlase heaolu ülima väärtusena: kõikidel sportlastel on õigus lugupidavale kohtlemisele ja kaitsele vägivalla eest.
o Sõnasta kokkulepe ning selgitus, mida loetakse soovimatuks, lubamatuks ning reegleid rikkuvaks käitumiseks ja millised on tagajärjed (nt väljaspool trenniaega koosviibimise reeglid), detailne reageerimissüsteem (kuidas reageeritakse teatele, kaebusele, edasisuunamise mehhanismid, vahendamine); kes vastutab elluviimise eest.
• Järgi lastekaitseseadusest tulenevat lastega töötamise piirangu nõuet (LasteKS § 20).
• Lepi kokku usaldusisikud, kelle poole väärkohtlemise kahtluse korral nii lapsed, lapsevanemad kui töötajad saaksid pöörduda. Usaldusisiku puudumisel tutvustan teisi abiteenuseid nagu lasteabitelefon 116 111 ja hädaabinumber 112.
• Korralda ise või võimalda treeneritel jt osaleda lastekaitse, laste arengu ja heaolu ning väärkohtlemise ennetamise teemasid käsitlevatel koolitustel. Temaatilise koolituse tellimiseks pöördu info@antidoping.ee.
• Ole teadlik abivõimalustest: kuhu laste väärkohtlemise kahtluse korral pöörduda, konsulteerida ning nõu küsida.
• Jaga organisatsioonis, sh treeneritele, lastele ja noortele kui ka lapsevanematele teadaolevaid ennetusmaterjale (sh videoklippe) ning hoia abivõimaluste info (nt usaldusisiku kontakttelefon, lasteabitelefoni 116 111 plakat või bänner) nähtaval kohal.

Tähtsad lingid:
❖ Laste väärkohtlemine spordis – temaatiline veebileht
❖ Rahvusvahelise koolitusseminari „Terve spordi eest. Väärkohtlemise ennetamine spordis“ ettekannete videosalvestus ning ettekanded
❖ Laste väärkohtlemise ennetamise käsiraamat eesti ja vene keeles
September 2020
❖ Loe ennetavalt väärkohtlemise märkide kohta.
❖ 2020. aastal liitus Eesti Julge rääkida! („Start To Talk“) liikumisega, mis juhib tähelepanu laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamisele spordis.
❖ „Julge rääkida!“ Euroopa Nõukogu kampaaniaveeb
❖ „Julge rääkida!“ videoklipp
❖ „Liikumine ja sport“ nr 18/2019, nr 16/2018 temaatilised artiklid
❖ Lastemaja tutvustus. Lastemaja (asukohaga Tallinnas, Tartus Jõhvis) poole saavad pöörduda kõik, kellel on lapse seksuaalse väärkohtlemise kahtlus või teave – laps ise, pereliikmed, eestkostja, KOV, politsei ja ka teised asutused ja spetsialistid. Teenus: ärakuulamine (videosalvestus), abivajaduse hindamine, psühholoogiline nõustamine, järelnõustamine lapsesõbralikus ja lapse heaolu arvestavas keskkonnas. info@lastemaja.ee, + 372 5361 1602.
❖ Lasteabi.ee: kui vajad lapsega seotud teemal nõu, helista 116 111. Sul on võimalus konsulteerida ka anonüümselt 24/7 eesti, vene ja inglise keeles.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus
Eesti Olümpiakomitee
Justiitsministeerium
Kultuuriministeerium
SA Noored Olümpiale
Sotsiaalkindlustusamet
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus


July 15, 2020
EJL-logo-1280x544.jpg

2min59

Eesti Jalgratturite Liidu Kutsekomisjon kuulutab välja Jalgrattatreeneri EKR 3-5 taseme kutsekvalifikatsiooni taotlemise ja taastaotlemise eksamid.

Eksam toimub 25. augustil 2020, kell 11.00 Tallinnas, Tondi 84/2, Audentese Spordikeskus, II korrusel.

 

Dokumendid kvalifikatsiooni taotlemiseks palume esitada: https://www.spordiregister.ee/admin/.
Dokumentide esitamiseks vastav juhend on peale sisselogimist nähtav lehe all osas.
Dokumentide esitamise lõpptähtaeg  eksamile on 04.08.2020 

TREENERIKUTSE ESMAKORDNE – JA KUTSETASEME TÕSTMISE TAOTLEMINE

Dokumentide loetelu:

 1. isikut tõendava dokumendi koopia
 2. haridust tõendava dokumendi koopia(d)
 3. taseme- ja täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopia(d)
 4. vormikohane tööalane CV
 5. kutseomistamise tasu maksmist kinnitav dokument

 

TREENERIKUTSE TAASTAOTLEMINE

Dokumentide loetelu:

 1. täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopia(d)
 2. vormikohane tööalane CV
 3. kutseomistamise tasu maksmist kinnitav dokument
 4. isikut tõendava dokumendi ja haridust tõendava dokumendi koopia(d) (lisada juhul, kui andmed on muutunud)

Dokumentide õigsuse eest vastutab esitaja.

Kutseomistamise tasu tasuda: Eesti Jalgratturite Liit, SEB pank: EE821010052030739004. Selgitusse märkida: Treener + tase; ees- ja perenimi.

Kutseeksami tasu määrad: Abitreener EKR 3 (varasem I tase) – 40€
Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) – 47€
Treener EKR 5 (varasem III tase) – 56 eurot

Lisa info: https://www.ejl.ee/organisatsioon/treenerikutse/treenerikutse-dokumendid/.

 

Eesti Jalgratturite Liidu kutsekomisjon

Urmas Karlson ejl@ejl.ee ; 6031545; 5024403


July 3, 2020
uudiskiri6.png

8min73

Juunikuu tõi lisaks suvekuumusele rattateedele ja võistlustele juba rohkem rattureid kui maikuus. Aktiivselt on käima läinud Filter temposari, mis päädis juba ka finaaletapiga Viimsis. Toimusid Team Rattapood Cup, HUSQVARNA Eesti Olümpiakarikasarja ja Transtar Temposarja etapid. Ühtlasi oli võimalik osa võtta järgmistest võidusõitudest: Tallinna meistrivõistlused kriteeriumis, Kalevi Noortetuur, Järva 4. Rattamaraton, Sangaste Valgete Teede Rattaralli.

 1. juunil korraldas EJL üle mitme aasta taas maanteeratturite Eesti koondise pressikonverentsi Pirita Spordikeskuses. Kohal olid pea kõik meie profiratturid, kes tänu koroonaepideemiale veel Eestis treenisid. Anti ülevaade oma võistlusgraafikutest ning ühtlasi tutvustati selle aasta Eesti meistrivõistluste programmi.

Juulikuus on oodata juunist veel tihedamat võistluskalendrit ning suuremat osalejatearvu. Kaasa saab elada juba ka mitme distsipliini meistrivõistlustele Eestimaa pinnal. Juba juulikuust on lubatud profisõidud ning loodetavasti toovad meie ratturid ka esimesi medaleid. Praegu saab otse kaasa elada timing.ee vahendusel Tartu Noorte ja Juunioride Velotuurile.

Sel kuul ootame põnevusega juba ka uut numbrit ajakirjast Ma Olen Jalgrattur, kus on sees EJL-i võistluskalender kuni hooaja lõpuni ning artikkel Madis Lepajõest.

 

TEATED:

 1. juulil EESTI MEISTRIVÕISTLUSED MÄESTLASKUMISES

ARENS EESTI MEISTRIVÕISTLUSED OLÜMPIAKROSSIS TOIMUVAD 12. JUULIL LÄHTEL

 1. juulil toimuvad Lähte terviseradadel (Tartu vallas, Tartumaal) ARENS EESTI MEISTRIVÕISTLUSED MAASTIKURATTAKROSSIS.

Eesti Meistrivõistlustel (EMV) ja esivõistlustel on osalemisõigus vaid kehtivat EJL litsentsi omavatel ratturitel.

EMV-d olümpiakrossis (XCO) viiakse läbi järgmistele vanuseklassidele: M/N16; M/NJ; MU/NU; ME/NE, Sen 1-8. Sportklassis (1991-2001) selgitatakse EJL 2020. a võistlusreglemendi alusel välja Eesti esivõistluste võitjad.

Oma osalemise on kinnitanud  ka olümpiakandidaat Janika Lõiv ja XCO EM-i 9.koht ning meeste eliitklassi selle aasta favoriidiks peetav Peeter Pruus (Torpado-Südtirol-International).

Rajakaart, ajakava ja juhend EJL-i kodulehel

Registreerimine käib läbi EJL-i iseteeninduskeskkonna https://iseteenindus.ejl.ee/et/registreeru. Registreerimine lõpeb 08. juulil 2020. a. kell 24.00.

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED TREKISÕIDUS SEENIORITELE

ALUSTATAKSE EESTI MEISTRIVÕISTLUSTEGA NOORTELE BMX KROSSIS

ŠKODA LAAGRI 20. RAKKE RATTAMARATON- EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RATTAMARATONIS

 

PODCAST „JALGRATTAPALAVIK“ ON SUVEPUHKUSEL JA NAASEB SEPTEMBRIS!

 

EESTI JALGRATTURITE LIIDU LIIKMESKLUBID

Alates sellest aastast tutvustab Eesti Jalgratturite Liit oma liikmesklubisid ja nende plaane.

Viimati on ilmunud:

Kalevi Jalgrattakool

Spordiklubi Rakke

 

Meie ratturitega seonduv ja uudised rattamaailmast:

Tartu 2024 rattamehed domineerisid Tartu U20 velotuuri teist võistluspäeva

Tartu2024 ratturid võtsid Riias kaksikvõidu

EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSTE I ETAPP BMX KROSSIS 4. JUULIL TARTUS

Janika Lõiv ja Martin Loo näitasid võimu

Temposarja võitja arvates tegi koroonapaus ratturid tugevamaks

SEITSMENDA SANGASTE VALGETE TEEDE RATTARALLI VÕITIS ALO JAKIN

REIN TAARAMÄE STARDIB SANGASTE VALGETE TEEDE RATTARALLIL

SANGASTE VALGETE TEEDE RATTARALLIL STARDIB ESMAKORDSELT KA TANEL KANGERT. ELIITKLASSIS VEEL MÕNED VABAD KOHAD

Husqvarna olümpiakrossi karikasarja teise etapi võitsid Pruus ja Mõttus

Husqvarna Olümpiakrossi karikasarja III etapp “Valgehobusemäe XCO” toimub juba 27. juunil

Artjom Mirzojev püstitas temposarja Jüri etapil rajarekordi

Jaanipäeval rattaga maanteele? Tanel Kangert: üldplaanis ikkagi usaldan eestlasi 

UCI avalikustatud protokollis peavad ratturid moodustama võistlustel “mulle”

President Kersti Kaljulaid hoiab Estonian Cupil 8. kohta

Tanel Kangert: „Kolm kuud kodus üksteise närve süüa oli päris õpetlik.“

EESTI NAISRATTURID TREENIVAD OTEPÄÄ MAASTIKEL

Eesti rattaprofid sõitsid maanteel, konkurendid istusid kodus

Taaramäe ja Kangert sihivad Touri, MM-i ja uut lepingut

Koroonapausi Eestis veetnud Kangert: treenitud on hästi, ainult mägedest tunnen puudust

Indrek Kelk: tagasiside on olnud positiivne, mõni üksik nuriseja on ka

Saksamaa sprindilegend pikendas Räime ja Vahtra koduklubiga lepingut

Tour de France’il peaksid startima nii Kangert kui ka Taaramäe

Filter Temposarja Kiili etapil võidutsesid Ernes ja Rozlapa

Laas ja Sagan viibivad koos ülejäänud tiimiga Austria laagris

Tartu Rattaralli ühendas ligi 3000 ratturit 25 riigist

Urmas Sõõrumaa valiti teiseks ametiajaks EOK presidendiks. Täitevkomitee liikmeks valiti EJL-i president Raivo Rand

Filter Temposarja Aruküla etapil võidutsesid Mirzojev ja Mätas

SANGASTE VALGETE TEEDE RATTARALLI TOIMUB 27. JUUNIL. SOODUSREGISTREERIMINE KUNI 17. JUUNINI

 


June 5, 2020
uudiskiri5.png

7min164

Maikuu tõi meie igapäevaellu pisut vabadust ja positiivseid uudiseid. Eriolukord kuulutati lõppenuks ja tuli kaua oodatud informatsioon spordivõistluste kohta. Alates mai- ja juunikuust on lubatud väiksemad spordivõistlused kuni 100-le inimesele (koos korraldava personaliga) ning juulist on lubatud juba suuremate osalejate arvuga kogunemised. EJL-i pausil olnud võistluskalendri avas Lõuna-Eesti populaarne eraldistardisõit Transtar temposari. Esimest korda ajaloo jooksul sõideti Lõuna-Eesti rattapidu 39. Tartu Rattaralli virtuaalselt. Viimased kuud on pannud nii sportlasi, treenereid kui ka võistluskorraldajaid mõtlema nö kastist välja ja lõppkokkuvõttes tundub, et see on kõigile positiivselt ja värskendavalt  mõjunud. Selgus, et rattasport on endiselt kõige parem ja paindlikum spordiala ning armastust selle vastu ei murra ükski viirusepideemia.

TEATED:

EMV MAANTEERATTASÕIDUS TOIMUB 18-21. AUGUSTIL KEILAS.

Muutunud on Eesti meistrivõistluste toimumise aeg maanteerattasõidus. Muudatus on seotud Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) poolt tehtud muudatustega maanteesõidu Euroopa Meistrivõistluste kuupäevade ja koha osas.

Eesti Jalgratturite Liit otsustas sellega seoses Eesti Meistrivõistlused maanteerattasõidus korraldada mõned päevad varem, kui esialgselt planeeritud, 18.-21. augustil Keilas. 18. augustil toimuvad eraldistardi sõidud, 20.-21. augustil grupisõidud. Eesti Meistrivõistluste põhjal selguvad kandidaadid osalema Euroopa- ja Maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad esialgsete plaanide kohaselt augusti lõpus ja septembris.

Loomulikult jälgitakse jooksvalt koroonaepideemiaga seotud arenguid Eestis ja maailmas ning oma tegevusi koordineeritakse vastavalt sellele.

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED MAANTEERATTASÕIDUS TOIMUVAD 18.-21. AUGUSTIL KEILAS

EESTI JALGRATTURITE LIIT AVAS ERIOLUKORRA TÕTTU PAUSILE PANDUD VÕISTLUSHOOAJA UUESTI 20. MAIL

Eesti Jalgratturite Liit avas taas koroona epideemia tõttu pausile pandud võistlushooaja 20. mail Transtar Temposarja II etapiga (eraldistardivõistlus) Lõuna-Eestis Rahingel.

Eesti Jalgratturite Liidu juhatus kinnitas uue võistluskalendri muudatused 3. juunil. Kalender on nähtav SIIN.

Maikuus lahkus meie hulgast pikaaegne Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liige, UCI kohtunik ja endine jalgrattur Madis Lepajõe.

PODCAST „JALGRATTAPALAVIK“

Mihkel Räim ja Riho Räim

Janika Lõiv

Peeter Pruus

Ado Hein

 

EESTI JALGRATTURITE LIIDU LIIKMESKLUBID

Alates sellest aastast tutvustab Eesti Jalgratturite Liit oma liikmesklubisid ja nende plaane.

Viimati on ilmunud:

Kalevi Jalgrattakool

Spordiklubi Rakke

 

Meie ratturitega seonduv ja uudised rattamaailmast:

Maastikuratturite olümpiakrossi MK-sari kahanes ühe etapi võrra

Norman Vahtra võib teha esimesel profiaastal suurtuuri debüüdi

Alo Jakin edestas Sillaotsa GP võistlusel kõiki proffe

Eesti rattakoondised alustavad treeninglaagrit Käärikul

Martin Laas läheb juuni keskel Bora-Hansgrohega Austriasse laagrisse

Algas 39. Tartu rattaralli virtuaalsõit

Tartu2024/BCC tuli välja uue võistluskalendriga

Milano – San Remo soovitakse edasi lükata, EM võib toimuda Prantsusmaal

Estonian Cupi esimesed rajad on võistlemiseks avatud juuni lõpuni

Temposarja etapid sõidetakse viiel järjestikusel nädalavahetusel

Räime ja Vahtra koduklubi alustab võistlemist juuli algul

HUSQVARNA Olümpiakrossi sari 2020 alustab oma kolmandat hooaega!

Aksel Nõmmela: esimesed augusti võistlused võivad saada otsustavaks

President Kersti Kaljulaid osales Saaremaa jalgrattaklubi treeningul

UCI avalikustas uue maastikuratturite võistluskalendri

MAANTEESÕIDU MM-I TOIMUMISKOHT VÕIB MUUTUDA

VUELTA KORRALDAJAD TEGID PISUT ÜLLATAVA VALIKU

Liiklusseadus jätab tõlgendamisruumi nii trenni tegevatele ratturitele kui ka autojuhtidele

Head Hawaii Express Estonian Cup 2020 osalejad

Estonian Cup rattamaratonide sari alustab virtuaalsõitudena

UCI AVALIKUSTAS WORLDTOURI VÕISTLUSKALENDRI 2020

Eesti ja Läti jalgrattatreenerid tulid välja virtuaalse võistlussarjaga

Harrastajad püsivad juulini võistlusdieedil

Eesti rattahooaeg algab 20. mail. Päriselt, mitte virtuaalselt

Giro ja Vuelta kuupäevad kattuvad


May 4, 2020
uudiskiri4.png

7min232

Aprillikuu möödus jalgrattaspordile sündmustevaeselt. Ootuspäraselt andsid mitmed ürituskorraldajad teada mitmete võistluste ärajäämisest või edasilükkamisest. Koroonakriis on mõjutanud ka mitmeid tippklubisid, kes teatasid profiratturite palgakärbetest. Milliseks kujuneb jalgrattamaailm pärast eriolukorra lõppemist, seda ei oska tänasel päeval keegi öelda.

Kõigi spordilembeliste rõõmuks on aga alates 2. maist taas avatud välijõusaalid, staadionid ja taas lubatud välitreeningud gruppides, mille suurus ei ületa kümmet inimest.

TEATED:

Muudatused Eesti Jalgratturite Liidu võistluskalendris

Eesti Jalgratturite Liidu juhatus otsustas tühistada EJL-i 2020. aasta võistluskalendri kuni eriolukorra lõpuni

Tartu Tähtveres asuv BMX krossirada alates 1. maist treeninguteks avatud

Rõõmus sõnum kõigile krossisõitjatele! Alates 01.05.2020 on Tartus, Tähtvere Puhkepargis asuv BMX krossirada avatud! Tuleb täita reegleid: treeninggrupid ei tohi olla suuremad kui 10 ratturit ja tuleb täita ka 2+2 reeglit. Reeglite eiramise korral suletakse rada taas.

KOOLITUSED

Alates 01.01.2019 on esmaabi koolituse läbimine treeneritele kutse andmise korrast tulenevalt kohustuslik koolitus, mis ei lähe tasemekoolituse ega täienduskoolituse arvestusse.

13.05-14.05 Esmaabi baaskoolitus (16 ak.h)
Koht: Zoom veebikeskkond, täpse lingi saadame päev enne koolitust
Osavõtutasu: 30 eurot
Aeg: 10:00-16:00
Registreerimine: kuni 07. mai või kuni kohtade täitumiseni ( grupp 20 inimest) http://www.sport.ee/event/620
Koolitusel läbitavad teemad registreerimislingilt leitavad

 27.05-28.05 Esmaabi baaskoolitus (16 ak.h)
Koht: Zoom veebikeskkond, täpse lingi saadame päev enne koolitust
Osavõtutasu: 30 eurot
Aeg: 10:00-16:00
Registreerimine: kuni 21. mai või kuni kohtade täitumiseni ( grupp 20 inimest) http://www.sport.ee/event/621
Koolitusel läbitavad teemad registreerimislingilt leitavad

19.05 Esmaabi täiendkoolitus (8 ak.h)

Koht: Zoom veebikeskkond, täpse lingi saadame päev enne koolitust
Osavõtutasu: 20 eurot
Aeg: 10:00-16:00
Registreerimine: kuni 14. mai või kuni kohtade täitumisel ( grupp 20 inimest) http://www.sport.ee/event/603
Koolitusel läbitavad teemad registreerimislingilt leitavad

Korraldaja: Spordikoolituse ja – Teabe SA

PODCAST „JALGRATTAPALAVIK“

Karl- Patrick Lauk

Allan Oras

Toomas Kirsipuu

Ain-Alar Juhanson


EESTI JALGRATTURITE LIIDU KLUBIDEST

Alates sellest aastast tutvustab Eesti Jalgratturite Liit oma liikmesklubisid ja nende plaane.

Viimati on ilmunud:

Nõmme Rattaklubi Rattakool

Austa Rattaklubi

Pärnu Kalevi Jalgrattakool

Haanja Rattaklubi

Spordiklubi AIRPARK


Meie ratturitega seonduv ja uudised rattamaailmast:

Itaalias toimuma pidanud maanteeratturite EM lükati aasta võrra edasi

Saaremaa jalgratturid Mihkel Räim ja Steven Kalf tegid ratastel Saaremaale ringi peale. Heategevussõidu eesmärk oli koguda raha Kuressaare haiglale

Kangert kritiseerib piiranguid: mis siis see elamise mõnu üldse on?

Spordi- ja liikumisürituste korraldamine õues alates 02. maist 2020

Tour de France võib veelgi edasi lükkuda, Vuelta Hollandist ei alga

Laas lõpetas virtuaalsel Šveitsi tuuri neljandal etapil viiendas kümnes

Riho Suuna päevik sai raamatukaante vahele

MEIE SEAST ON LAHKUNUD LEEVI KUIVJÕGI

Rein Taaramäe tähistas sünnipäeva üheksanda kohaga

 1. Tartu Rattaralli toimub virtuaalsõiduna

Kaks Eesti ratturit osalevad kriisituuril. Taaramäe: tore võistlus, aga parim ei pruugi selguda

Tour de France’i võitja kogus suure pingutusega pea 400 000 eurot

Taaramäe: pean end hooaja lõpus kõvasti tõestama, et sellisel tasemel edasi sõita

Rene Mandri: kui Tour de France ära jääb, on see täielik katastroof profispordile

KANGERTI KLUBI LIIKMEID OOTAB EES PALGAKÄRBE

Briti terviseametnik hoiatab: Tour de France viib katastroofini

UCI TEATAS MAANTEERATTA MEISTRIVÕISTLUSTE AJA, MIS ON 22.-23. AUGUST 2020

UCI TEEB KÄRPEID, VÄHENEB KA ALALIITUDELE ERALDATAV RAHA

Ratturitele vajalik äpp kahtlustab profisõitjaid “dopingus” ja blokeerib nende kontosid

Eestisse pagenud Taaramäe ja Kangert pääsesid hulluks minemisest

Selgunud on treenerid, kes alustavad 2020/2021. õppeaastast tööd Audentese spordigümnaasiumis

EOK presidendivalimised toimuvad neljandal nädalal pärast eriolukorra lõppu

Suured rahvaspordiüritused toimuvad, kuid virtuaalkujul


April 29, 2020
kultuurimin_3lovi_est.jpg

5min145

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kogu Eesti Vabariigi territooriumil välja eriolukorra seoses COVID-19 pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis.
Korralduse muudatusega lubatakse alates 02.05.2020 õues toimuvad spordi- ja liikumisüritused, kui nendes tegevustes osalejaid on maksimaalselt kümme ning kui järgitakse 2 + 2 reeglit (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet). Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt. Saastunud pindadel soodsatel tingimustel säilib viirus kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.

Minimaalsed nõuded spordiürituste korraldamisele õues

 • Spordi- ja liikumisürituste all mõeldakse vabas õhus treeningtegevust (edaspidi treening). Võistlused ei ole lubatud.
 • Ühes rühmas võib olla kuni 10 inimest, seal hulgas treener, abipersonal jt ning järgida tuleb 2 + 2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet).
 • Kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel 20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta grupisõit vms).
 • Alaealiste puhul peab olema (iga rühma) tegevus juhendatud täiskasvanud treeneri või juhendaja poolt.
 • Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik ja koroona nakatunuga kokku puutunud isik ära saata.
 • Ühiseid riietus- ja pesuruume ei tohi kasutada.
 • Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike.
 • Arvestades 2 meetri distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt 4 m2/isiku kohta. Ka siis, kui samal spordiplatsil või –väljakul soovib treenida kaks või enam gruppi.
 • Kasutada tuleb võimalusel isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on avalik spordirajatis). Näiteks: välijõusaalis vahendite kasutamine; pallimängudes palli(de) desinfitseerimine peale grupi vahetumist.
 • Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.
 • Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.
 • Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik.
 • Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi territooriumile.
 • Tegevuste korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.
 • Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus ürituse korraldajal. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed

 • Juhul, kui tegevuse läbiviimiseks on lühiajaliselt vajalik siseruumide kasutamine (tualettruumid, vahendite hoiustamine ja rentimine, teenuste eest tasumine jms) tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine vastavalt Terviseameti soovitustele (mille leiate siit) ja tagatakse 2+2 nõude täitmine.
 • Oluline on jälgida kätehügieeni, võimalusel pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit; käte desinfitseerimisvahendid paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta.
 • Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed.
 • Võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) hoiustada teistest jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käidelda 72 tunni möödudes tavajäätmetena.

Ürituste korraldaja, spordialaliit või spordiklubi võib oma üritusele kehtestada eelpool nimetatud nõuetest rangemaid nõudeid, kui see aitab kaasa viiruse leviku tõkestamisel.
Eelpool nimetatud nõudeid tuleb täita kuni järgmiste Vabariigi Valitsuse poolt kokku lepitud korralduste avalikustamiseni.


April 15, 2020
ejl-logo.png

2min133

Eesti Jalgratturite Liidu Kutsekomisjon kuulutab välja Jalgrattatreeneri EKR 3-6 taseme kutsekvalifikatsiooni taastaotlemise.

Dokumendid kvalifikatsiooni taastaotlemiseks palume esitada: https://www.spordiregister.ee/admin/. Dokumentide esitamiseks vastav juhend on peale sisselogimist nähtav lehe all osas. Dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 21. aprill 2020.

 

Vabariigi Valitsuse poolt 12.03.2020.a. välja kuulutatud eriolukorra rangete piirangute tingimustes ning soovist aidata treeneritel ohutult ning katkematult hoida oma treenerikutset, tuleb treenerite kutsekomisjonidel kuni eriolukorra peatamiseni menetleda ainult treenerikutsete taastõendamist komisjoni koosolekut kokku kutsumata elektroonsesse keskkonda esitatud dokumentide alusel.

Erandkorras on kutse taastõendamisel võimalik anda treenerile ajapikendust piisavas mahus täienduskoolituste ning esmaabi koolituse läbimiseks kuni 31.12.2020 treeneri sellekohase kirjaliku kinnituse alusel.

Spordikolituse ja -Teabe SA juhatuse korraldus nr. 48 18.03.2020

 

TREENERIKUTSE TAASTAOTLEMINE

Dokumentide loetelu:

 1. täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopia(d)
 2. vormikohane tööalane CV
 3. kutseomistamise tasu maksmist kinnitav dokument
 4. isikut tõendava dokumendi ja haridust tõendava dokumendi koopia(d) (lisada juhul, kui andmed on muutunud)

Dokumentide õigsuse eest vastutab esitaja.

Kutseomistamise tasu tasuda: Eesti Jalgratturite Liit, SEB pank: EE821010052030739004. Selgitusse märkida: Treener + tase; ees- ja perenimi.

Kutseeksami tasu määrad:
Abitreener EKR 3 (varasem I tase) – 40 eurot
Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) – 47 eurot
Treener EKR 5 (varasem III tase) – 56 eurot
Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) – 72 eurot

Lisa info: https://www.ejl.ee/organisatsioon/treenerikutse/treenerikutse-dokumendid/.

Eesti Jalgratturite Liidu kutsekomisjon
Urmas Karlson ejl@ejl.ee ; 6031545; 5024403


Impression
X